Welkom en proces – Anne Zaadnoordijk, gemeente Oss

In 2019 hebben we drie bijeenkomsten gehad over de herontwikkeling van de locatie voormalig gemeentehuis en het nieuwe ontwerp voor het Dorpsplein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten vroegen wij u om uw ideeën hierover. Daarnaast heeft u meegedacht via deze website. Hieruit ontstond het ontwikkelperspectief. Het ontwikkelperspectief diende als de ‘visie’ voor het plein.

 

Na het opstellen van het ontwikkelperspectief is vorig jaar een eerste stap gezet voor de uitwerking van de visie: de herontwikkeling van het oude gemeentehuis. Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor nieuwe woningen en horeca op de locatie van het oude gemeentehuis. Hiervoor is het bestemmingsplan bijna rond.

 

De volgende stap in het uitwerken van de visie is het maken van een concreter ontwerp voor het Dorpsplein zelf. Sinds juni van dit jaar zijn we hiermee gestart. We werken toe naar een gedetailleerd ontwerp. Een ontwerp dat echt uitgevoerd kan gaan worden. In het proces van visie naar ontwerp komen altijd nieuwe punten aan het licht die niet altijd eerder voorzien waren. We zetten in dit filmpje de verschillende stappen op een rij. Zo heeft u een beeld van wat er is gebeurd en is veranderd.

 

De uitwerking van het Dorpsplein gaan we opnieuw samendoen met het ontwerpbureau LOS stadomland, de dorpsraad en, natuurlijk, met u!

 

Wat willen we met het plein? – Tonny van Erp, Dorpsraad Geffen

Wat zou het mooi zijn als we over een aantal jaar een mooi nieuw dorpshart hebben in Geffen met een gezellig groen plein voor ontmoeting en evenementen. Wat zou dat een verbetering zijn als je kijkt naar hoe het plein er nu uitziet; het functioneert nu als parkeerplein. Zelf kijk ik daar al erg naar uit. Met elkaar gaan we proberen dat ieders wensen zo goed mogelijk worden meegenomen in het ontwerp. Het is niet altijd makkelijk, er zijn veel verschillende belangen.

 

Hoofdlijnen ontwikkelperspectief – Loes van Schie, bureau LOS stadomland

Om uw geheugen een beetje op te frissen zal ik de hoofdlijnen van het ontwikkelperspectief vertellen. Dit ontwikkelperspectief dient als uitgangspunt voor het nieuwe conceptontwerp. Voordat ik het nieuwe ontwerp toelicht zal ik u eerst meenemen in wat er is veranderd in de afgelopen jaren en welke nieuwe informatie we opgehaald hebben.

 

[Kaart ontwikkelperspectief in beeld]

Op deze kaart ziet u het ontwikkelperspectief zoals opgesteld in 2019.

 

De kernwoorden die het ontwikkelperspectief zo goed mogelijk omschrijven is de speelse opzet, het groene karakter, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om er te verblijven. Het Dorpsplein als podium van het dorp.

 

Ik pak er nog 3 thema’s uit:

Groen en verblijven

-       Het plein wordt zo groen mogelijk en er zijn mogelijkheden om te kunnen verblijven en elkaar te ontmoeten.

-       De klassieke rij van bomen zorgt, samen met een groot grasveld, voor een groene basis. Dit wordt aangevuld met nog enkele solitairen en verplaatsbaar groen.

-       De zonzijde, de zijde van de Jumbo en de Florijn, wordt ingericht als verblijfplek met een suggestie voor een horecagelegenheid op de parkeerplaats van de Florijn.

-       Het plein oogt als een groene plek vanaf de Dorpsstraat.

-       En het nieuwe gebouw op het plein wordt omringd door groen.

Verkeer

-       Het plein is autoluw; er is geen doorgaand verkeer over het plein. De route aan de noordzijde verdwijnt in de visie.

-       Ook de parkeerfunctie verdwijnt grotendeels. Aan de zuidzijde blijft het plein toegankelijk met parkeerplaatsen.

-       De overige paden liggen op een speelse manier over het plein, gebaseerd op logische looplijnen.

Activiteiten

-       Er is ruimte op het plein voor evenementen; het gaat om de kermis, effe noar Geffen en de (kleine) feesttent.

-       Daarnaast is er ruimte voor de marktkramen.

-       Tot slot; de kiosk blijft staan op de huidige locatie.

 

Veranderingen 2019 vs nu en wat hebben we opgehaald?

Wat is er veranderd?

-       Na het ontwikkelperspectief is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe gebouwen op het Dorpsplein. De nieuwe ontwikkeling zorgt voor een nieuw gezicht op het plein en het is een echte aanwinst voor het hart van het dorp.

-       Daarnaast hebben er in de bestaande gebouwen aan het plein ook veranderingen plaatsgevonden. Zo is de zaak K&H op het plein gekomen, op de plek van de bloemist. Momenteel staan de panden 25a en 25 leeg (aan de zuidzijde). Er is meer en meer een omvorming gaande waarin detailhandel verdwijnt en woningen in de plaats komen.

-       Als laatste is er bekend geworden vanuit de gemeente dat het streven is om een aantal goede bomen te laten staan.

 

Wat hebben we opgehaald: verkeersonderzoek

-       Naast een aantal concrete veranderingen is er ook een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het ontwikkelperspectief. Dit onderzoek is uitgevoerd door Goudappel, een bureau gespecialiseerd in verkeersonderzoeken.

-       Dit onderzoek heeft 3 hoofdvragen beantwoord: voldoet de parkeercapaciteit? Wat voor effect heeft de wegafsluiting op de verkeersstromen mbt de bereikbaarheid van de Jumbo? En wat zijn de economische effecten mbt de klantenstromen? Ik ga per vraag kort de conclusies met jullie delen.

-       Wat betreft het parkeren gaat er het een en ander veranderen. Er komen minder parkeerplaatsen op het plein en daarnaast zorgen de wijzigingen in het ruimtelijk programma voor een andere vraag naar parkeerplaatsen (zoals nieuwe woningen en de wijziging van een bloemist naar een woonwinkel). Er is geteld en gerekend de conclusie is dat er op zaterdagmiddag 10 plekken tekort zijn.

-       Wat betreft de verkeersstromen heeft het afsluiten van de doorgaande route over het plein tot gevolg dat 1600 voertuigen op de zaterdag (drukste dag) een andere route gaan rijden. Dit betekent dat de intensiteiten op de Raadhuisstraat, de Tolstraat en de Harrie Schoutenstraat toenemen. De meeste mensen zullen kiezen om via de Tolweg en Raadhuisstraat te gaan rijden. Dan gaat het op de drukste dag om een toename van 1100 voertuigen. Met de zogenaamde wegenscan kan geconcludeerd worden dat, ondanks de toename, het aantal auto’s binnen de streefwaarden blijven en theoretisch niet leidt tot verkeersonveiligheid.

-       De extra rijafstand die bezoekers moeten afleggen zal niet leiden tot effecten. Deze is namelijk minimaal.

-       De afsluiting heeft ook tot gevolg dat de bevoorrading van K&H ingewikkeld zal worden. Dit gebeurt aan de voorzijde van de winkel.

-       Wat betreft economische effecten is het voor de Jumbo en andere doelgerichte voorzieningen nadelig dat de parkeercapaciteit afneemt in verband met de concurrentiepositie. Met name voor de Jumbo zijn parkeerplaatsen op korte afstand heel belangrijk omdat bezoekers anders kunnen kiezen voor een supermarkt ergens anders in de regio.

-       De verbetering van de inrichting van het plein heeft voor recreatieve voorzieningen een positief effect, zoals voor de horeca, maar voor doelgerichte voorzieningen geldt dit niet.

 

Wat hebben we opgehaald: interviews met pandeigenaren en ondernemers

In de afgelopen maanden hebben we gesproken met pandeigenaren en ondernemers aan het Dorpsplein. Hier zijn een aantal punten naar voren gekomen:

-       De ondernemers hebben zorgen over de bereikbaarheid van de winkels bij het wegvallen van de doorgaande route.

-       Daarnaast hebben ze zorgen over het aantal parkeerplaatsen.

-       Beide punten hebben volgens de ondernemers een negatief effect op de leefbaarheid; winkels zullen wegvallen.

-       Eigenaren hebben geen uitgesproken voorkeur over de doorgaande route en het parkeren, maar begrijpen de zorgen van de ondernemers aan het plein.

-       Verder is het groene karakter voor iedereen een belangrijk uitgangspunt.

 

Nog een aantal overige aandachtspunten die genoemd zijn:

-       Pinautomaat aan het pand van De Florijn moet goed bereikbaar zijn voor de geldwagen.

-       De lege plek naast de Florijn voorlopig open, toegankelijkheid hiervoor is noodzakelijk.

-       Aanvoeren van goederen bij nummer 25 en 25a dient aan de voorkant te gebeuren, net zoals bij K&H.

-       Perceelsgrenzen aan noordzijde bij de Florijn behoeven aandacht.

-       Bestaande horeca ook graag terras behouden.

[Kaart harde eisen]

 

Conclusie

We kunnen dit samenvatten in een aantal ‘harde’ voorwaarden waaraan het ontwerp voor het Dorpsplein aan moet voldoen ten opzichte van het ontwikkelperspectief. Die zijn weergegeven in de kaart. Aan de noordzijde gaat het over het toegankelijk houden van de pinautomaat voor de geldwagen, de lege plek naast de Florijn en het laden en lossen van de K&H. Er is een tekort van 10 parkeerplaatsen op het plein en voor de nieuwe horeca zal een terras ingepast moeten worden. Aan de zuidzijde is leegstand. Er is een trend gaande van detailhandel naar wonen. Als laatste is vanuit de gemeente meegegeven dat een aantal van de bestaande bomen (degenen die van goede kwaliteit zijn) behouden dienen te blijven.

 

Samengevat betekent dit dat we op 4 punten kijken naar het vervolg van het ontwikkelperspectief:

-       De uitgangspunten van het ontwikkelperspectief zijn belangrijk en dienen als basis, de bewoners hebben hier enthousiast over meegedacht.

-       De ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis leidt tot een verandering in het programma met horeca.

-       Een aantal wijzigingen in het ruimtelijk programma ten opzichte van 2019 leidt tot een andere kijk op een aantal punten.

-       Als laatst kunnen de ondernemers zich op een aantal punten niet vinden in het ontwikkelperspectief en dit is onderbouwd met onderzoek.

 

Ons doel is om samen, met alle partijen tot een ontwerp te komen. Hoe vatten we dit samen in een nieuw ontwerp?

 

[Kaart ontwikkelperspectief 2.0]

Ontwikkelperspectief 2.0

We hebben de ‘harde’ voorwaarden ingepast in het ontwikkelperspectief. Dit leidt tot een aantal veranderingen. Ik zal enkel de veranderingen toelichten:

-       Aan de noordzijde is een gedeelde ruimte gekomen voor de auto, fietser en voetganger. De K&H en de lege ruimte naast de Florijn is zo toegankelijk voor autoverkeer. Het stoepje voor de Florijn is naar voren gehaald om doorgaand verkeer tegen te gaan.

-       Er zijn een aantal parkeerplaatsen toegevoegd aan de overzijde van de Jumbo. Om aan de 10 parkeerplaatsen te voldoen zullen er ook extra langsparkeerplaatsen moeten komen in de Harrie Schoutenstraat.

-       Er is een centrale plek gekomen op het plein waar het terras, bomen en groen een plek krijgen.

-       Aan de zuidzijde zijn enkele bestaande bomen laten staan.

-       We hebben opnieuw gekeken naar het inpassen van de kermis. Deze is lastig inpasbaar met de aanpassingen.

 

Voor- en nadelen

Dit nieuwe ontwikkelperspectief heeft twee voordelen:

-       Het sluit aan op het ontwikkelperspectief met het behoud van de hoofdopzet

-       En het komt tegemoet aan het tekort van parkeren en logistiek.

Tegelijkertijd heeft deze variant een aantal nadelen:

-       Aan de noord- en zuidzijde is nu (doodlopend) autoverkeer aanwezig. Dit neemt veel ruimte in beslag en leidt tot minder groen.

-       Aan de zuidzijde verdwijnen de winkels grotendeels en hier zijn parkeerplaatsen dan ook niet noodzakelijk.

-       Daarnaast is het nadelig voor de verkeersveiligheid; er zullen auto’s en vrachtauto’s moeten keren. Als wandelaar en fietser voel je je dan misschien minder veilig.

-       De evenementen zijn lastiger inpasbaar.

 

Al met al voelt dit ruimtelijk als een minder sterk model als gevolg van de nieuwe inzichten. De nadelen die ik zojuist noemde zijn aanleiding geweest om te kijken naar een variant waar dit beter tot zijn recht komt. Zo zijn we tot een nieuw concept gekomen.

 

[Kaart nieuw concept]

Nieuw concept Dorpsplein

In het nieuwe concept is de hoofdopzet hetzelfde:

-       Een speels groen plein waar ruimte is voor ontmoeten, vermaak en verblijven.

-       Nieuw is dat aan de noordzijde een doorgaande route met eenrichtingsverkeer komt vanaf de Dorpsstraat. Dus het verkeer kan doorrijden vanaf de Dorpsstraat naar de Raadhuisstraat. Dit wordt een gebied waar de auto te gast is en waar de fietser en voetganger zich veilig voelen. De weg wordt zo smal mogelijk en de slinger zorgt ervoor dat hard rijden vermeden wordt. Door het autoverkeer te centreren aan 1 zijde, komt dit de verkeersveiligheid ten goede.

-       Langs deze route zijn de parkeerplaatsen gecentreerd, een deel bij de Florijn en een deel bij de Jumbo. Het voordeel is dat het parkeren op deze manier gekoppeld is aan de functies (winkels en kantoren). De parkeerplaatsen worden zo vormgegeven dat wanneer er geen auto’s staan, ze onderdeel uitmaken van het plein.

-       Het stoepje bij de Florijn blijft toegankelijk voor de geldwagen. Het hoogteverschil wordt opgelost met een talud met beplanting, een trap en een toegang voor minder validen.

-       Het centrale en zuidelijke deel wordt ingericht als park met een groot gazon (met verstevigd gras), een aantal looppaden langs en door het park en er worden, op speelse wijze, bomen geplaatst.

-       Er blijven ook een aantal bestaande bomen staan.

-       De paden worden van een halfverharding, maar zijn ook geschikt voor minder validen.

-       Voor het nieuwe gebouw komt een centrale plek met terras, bomen, enkele groenperken, verplaatsbaar groen en fietsenrekken. Daarnaast blijft de kiosk op de huidige plek staan. We stellen voor om de ingang te verplaatsen richting het gazon, zodat je daar je eigen stoeltje kunt neerzetten bij een voorstelling.

-       Vanaf de Dorpsstraat oogt het plein groen en nodigt het uit om een kijkje te gaan nemen.

-       De zuidzijde is enkel voor voetgangers en wordt zo onderdeel van het park. Langs een aantal woningen aan de zuidzijde kan een geveltuin komen. Voor de nieuwe woningen komt een klein stoepje.

-       Het laden en lossen van de panden aan de zuidzijde kan langs de Dorpsstraat.

-       We zijn aan het onderzoeken of de garage aan de zuidzijde via de Raadhuisstraat bereikt kan worden. Zo blijft de zuidzijde autovrij, met een uitzondering voor hulpdiensten.

-       Bij de horeca op de hoek zal ruimte komen voor een klein terras.

-       De mozaïekbank en het waterpunt staan langs de Dorpsstraat.

-       Ook rondom het nieuwe gebouw komen groenperken met heesters en vaste planten.

-       De parkeerplaatsen aan de Raadhuisstraat worden deels uitgevoerd in gras en deels in klinkers.

-       De kermis, de (kleine) feesttent en ff noar geffe kunnen plaatsvinden op het plein. Daarnaast kan de markt op het plein staan en wordt er rekening gehouden met stroompunten.

 

Dit was in een notendop het nieuwe conceptontwerp. Wat ons betreft komen de wensen en veranderingen beter uit in het nieuwe concept. We zijn benieuwd hoe u aankijkt tegen het ontwerp.

 

Uitnodigen voor reactie op nieuw concept – Tonny van Erp, Dorpsraad Geffen

Tonny zegt: Namens de dorpsraad nodig ik iedereen uit (jong en oud) om zijn of haar mening te geven over het nieuwe ontwerp. Het gaat over ons Dorpsplein! Dit is jullie kans om mee te denken.

 

Vervolg – Anne Zaadnoordijk, projectleider gemeente Oss

U kunt tot 26 november reageren op het ontwerp. Op de website staan alle beelden uit de presentatie op de PraatMee pagina. Deze kunt u nogmaals rustig bekijken. Ook kunt u uw reactie geven in het reactievenster.

 

Na 26 november gaan wij aan de slag met het aanpassen van het conceptontwerp. We presenteren u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar het voorlopig ontwerp.

 

Alvast bedankt voor uw reactie!